AVENIR BASKET HILAIROIS – DMU11 vs AS BASKET BEAUCROISSANT – IZEAUX – RENAGE – DMU11

AVENIR BASKET HILAIROIS – DMU11 vs BASKET CLUB MARCILLOLES PAJAY – 2 – DMU11

AVENIR BASKET HILAIROIS – DMU11 vs BASKET SAINT MARCELLIN – DMU11